Menu

Vedtægter opdateret
 1. Maribo Boldklubs Vedtægter
  1. Kapitel 1 - Foreningen
 • 1. Foreningens navn er Maribo Boldklub med hjemsted i Lolland kommune.
 • 2. Foreningens formål er at dyrke fodbold og medvirke til at skabe godt kammeratskab mellem             medlemmerne.
 • 3. Foreningen er medlem af DBU Lolland-Falster.
  1. Kapitel 2 - Medlemmerne
 • 4. I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Optagelse som medlem sker ved       henvendelse til bestyrelsen eller en af foreningens øvrige ledere.
 • Stk. 2. Optagelse af umyndig som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
 • Stk. 3. Optagelse som medlem kan af bestyrelsen nægte, når der skønnes at være grund derfor.
 • Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af en enstemmig bestyrelse.
 • 5. Kontingentet, opkrævning perioder og forfaldsdato fastsættes for det kommende år på generalforsamlingen
 • Stk. 2. Nedsættelse af kontingent kan af bestyrelsen i særlige tilfælde meddeles medlemmer, når der skønnes at være grund dertil.
 • Stk. 3. Medlemmerne er i øvrigt selv pligtige til at sørge for, at kontingent bliver betalt rettidigt.
 • 6. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til kassereren. Udmeldelse sker til en måneds udgang.
 • Stk. 2. Kommer et medlem i restance i mere end en måned efter en opkrævning periodes udløb jfr. paragraf 5, stk. 1, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Optagelse i foreningen på ny kan kun ske, når hele restancen er betalt.
 • Stk. 3. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, såfremt mindst 5 bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan forlange spørgsmålet om sin eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, uden dog at bestyrelsens beslutning får opsættende virkning af den grund. En omstødelse af bestyrelsens beslutning om et medlems eksklusion kræver, at mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte, stemmeberettigede medlemmer er for omstødelse. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til bestyrelsesbeslutning, kan kun optages som medlem på ny ved ny bestyrelsesbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet ved beslutning om eksklusion.
  1. Kapitel 3 - Generalforsamlingen
 • 7. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 • Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst et lokalt blad eller ved skriftlig meddelelse til samtlige stemmeberettigede medlemmer. Dagsordenen bekendtgøres i forbindelse hermed.
 • 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • 9. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen af såvel aktive som passive medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance.
 • Stk. 2. Valgbar er stemmeberettigede medlemmer over 18 år.
 • 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: Valg af dirigent
 1. Bestyrelsens beretning
 2. Forelæggelse af regnskab
 3. Seniorafdelingens beretning
 4. Ungdomsafdelingens beretning
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Evt. indkomne forslag
 7. Valg
  • a. Valg til bestyrelsen
  • b. Valg af formand for senior afdelingen
  • c. Valg af formand for ungdomsafdelingen
  • d. Valg af medlemmer til seniorudvalget
  • e. Valg af medlemmer til ungdomsudvalget
  • f. Valg af suppleant til bestyrelsen
  • g. Valg af revisor
  • h. Valg af revisorsuppleant
  • i. Valg af formand for hus- og baneudvalg – valg gælder for 1 år
  • j. Valg af 3 udvalgsmedlemmer til hus- og baneudvalg – valg gælder for 1 år
 1. Eventuelt
 • 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
 • Stk. 2. Generalforsamlingen skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelses måde gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.
 • 12. Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
 • Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, stk. 3, samt § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemnings måden. Dog skal på begæring fra blot et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer afstemning, valg og eksklusion foregå skriftligt.
 • Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten og sekretæren.
  1. Kapitel 4 - Bestyrelse og udvalg
 • 13. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens lovlige beslutninger og handlinger, der følger deraf, forpligter foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Dog kræves generalforsamlingens sanktion, forinden nye opgaver af væsentlig økonomisk omfang iværksættes.
 • Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 2 er valgte formænd for henholdsvis senior-, ungdoms afdelingen og vælges for et år ad gangen. De øvrige 5 medlemmer, 2 bestyrelses suppleanter, 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter vælges for 2 år ad gangen.
 • Stk. 3. På valg det ene år er 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og
 • 1 revisorsuppleant. På valg det andet år er 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 • Stk. 4. Genvalg kan finde sted.
 • 14. Til varetagelse af opgaverne i senior afdelingen vælges en seniorformand samt 3 medlemmer til seniorudvalget.
 • Stk. 2. Til varetagelse af opgaverne i ungdomsafdelingen vælges en ungdomsformand samt 3 medlemmer til ungdomsudvalget.

 

 • 15. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvorpå vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kun i særlige tilfælde kan to af ovennævnte poster bestrides samtidigt, og da kun til førstkommende generalforsamling.
 • Stk. 2. Herudover vælger bestyrelsen repræsentanter til DBU Lolland-Falsters  repræsentantskabsmøde. For hvert af de i §14 nævnte udvalg kan bestyrelsen udpege stedfortræder, som uden stemmeret kan deltage i bestyrelsesmøder i tilfælde af udvalgsformandens forfald.
 • Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Stk. 4. Formanden har sammen med kassereren tegningsretten og ansvaret for klubbens daglige økonomi, og de to personer kan i fællesskab træffe beslutninger af økonomisk karakter, som ikke kan udsættes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøde.
 • 16. Regnskabsåret er 1. Januar - 31. December, og regnskabet fremlægges i revideret stand med revisorernes påtegning på generalforsamlingen til godkendelse.

 

Kapitel 5 - Vedtægts        ændringer

 • 17. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • Stk. 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 dage med en uges varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvorpå forslaget kan vedtages med simpelt flertal uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.
 • 18. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der træffer sin beslutning efter samme principper, som anført i § 17.
 • Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning. 

 

Vedtægterne blev som helhed ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 7. januar 1981.

Senere ændringer er sket på ekstraordinære generalforsamlinger:

25.1.1984 - 26.1.1987 - 3.1.1990 - 13.2.1995 - 24.1.1996 - 22.12.2000 - 8.8.2001 - 21.1.2007 -

12.6.2013 – 13.01.2020

Luk