Menu

Klubhuset

Nøglesystem - adgang til huset og rummene.

Nøglerbrikker til de rum, man har brug for, udleveres af og returneres til Nikolaj Rasmussen. 

Tyverialarm

Om aftenen og natten er huset sikret ved elektronisk overvågning. Af naturlige årsager oplyser vi ikke de nøjagtige tider, men der vil altid være adgang for spillere og ledere inden for “normale'“ tider uden problemer. Sætter alarmen igang, skal du øjeblikkeligt ringe til Nikolaj Rasmussen, som vil oplyse om, hvordan du skal forholde dig m.h.t. kontakt til alarmcentral og standsning af alarmen.

Kontakten skal ske med det samme, da blot ca. 5 min. forsinkelse bevirker, at vagtpatruljen er undervejs. Er fejlen vores egen, skal vi selv betale for udrykningen, og det er dyrt.

Alarmcentralens telefonnummer er 43 23 55 55 (Dansikring)

Nøglesystem - tøjdepotet

Til hvert tøjrum i depotrummet hører der nummererede nøgler, som kun passer til den enkelte låge med samme nummer.Der kan pr. rum max. udleveres 3 nøgler til afdelingens ledere. Nøglerne udleveres af din afdelingsformand eller et medlem af bestyrelsen, som fører udleveringen ind i en bog, som ligger i nøgleskabet. Nøglerne skal returneres til samme personer, som fører returneringen ind i nøglebogen. Nøgler må derfor aldrig overdrages direkte til andre ledere - eller kopieres. Bortkommer en nøgle derfor, skal det straks meddeles til afdelingsformanden, som vil sørge for, at du får en ny.

Lys

Lys i omklædningsrum, på gangene og i dommerrum tændes og slukkes på det centrale panel i lederrummet bag døren. Derved kan der spares tid på at gå rundt og slukke lys efter træning og kampe.  I opholdsrum, lederrum, i forhallen, på første toilet i gangen mod syd og sidste toilet i gangen mod nord samt i depotrummene skal derimod altid tændes og slukkes i rummene. I handicaptoilettet er der automatisk tænd og sluk. Udvendig belysning omkring huset kan tændes på to måder. Følere rundt om huset og ved indgangspartiet tænder og slukker automatisk, når der er færdsel ved huset. Er der behov for konstant belysning omkring bygningen, skal der derimod tændes og slukkes på centralpanelet i lederrummet.

Tavler i huset

I forhallen er der opsat en elektronisk informationstavle.

Omklædningsrum

I den nordlige fløj er der 4 omklædningsrum med numrene 1-4, hvoraf nr. 1 har dobbelt størrelse. Fløjen benyttes ved træning fortrinsvis af herreafdelingen. I den sydlige fløj er der 3 omklædningsrum med numrene 10-12. Denne fløj benyttes fortrinsvis af dameafdelingen ved såvel træning som kampe.

Efter kampe er der ingen adgang i spillergange og omklædningsrum med støvler på.

Det er din opgave som træner/leder at vise spillere tilrette - også selvom spilleren ikke tilhører dit eget hold.

Flasker må ikke medbringes i omklædningsrummene, og tobaksrygning er forbudt.

Forbrug af varmt vand er en stor omkostning - og det bliver endnu dyrere i fremtiden.

Efter træning og kamp skal du derfor være med til at overvåge, at brusebadet ikke bliver brugt som "varme-/legerum". Det gælder specielt de mindre årgange.

Lederrummet

Lederrummet er forbeholdt klubbens ledere i deres daglige virke og er ikke tænkt som varmestue for spillere, der møder op til kamp el. lign. Rummet må aldrig stå uaflåst, når der ikke er ledere til stede. Døren skal altid være lukket, så "svage" sjæle ikke fristes til at "kigge ind" i et uopmærksomt øjeblik og fjerne evt. værdier.

Rummets askebægre tømmes hver aften af de ledere, som har benyttet askebægrene. Husk, at lederrummets orden i høj grad afspejler ledernes sans for orden (eller mangel derpå). I lederrummet findes den centrale el-tavle til slukning af lys i hus, udendørs lys, samt lys på banerne. Ansvaret for slukning af lys hviler på den leder/træner, som forlader banerne eller huset sidst, uanset hvem der iøvrigt måtte have benyttet huset/anlægget. I lederrummet findes endvidere tavler for meddelelser fra bestyrelse/LFBU til lederne, samt et ringbind, hvori alle planlagte træningskampe og flytning af turneringskampe skal skrives ind. Det er ikke nok at sætte en seddel på tavlen ved vinduet.

Klublokalet

Der er ingen adgang for spillere i fodboldstøvler, spille- el. træningsdragt.

Den leder, der ankommer først til klubhuset åbner for klublokalet, så spillere og andre har et sted at opholde sig.

Det vil være en god ting, hvis ledere lader et ord falde, når spillere forlader lokalet uden at rydde op efter sig og sætte stol på plads. - Det letter kioskdamen i hendes arbejde.

Bestyrelseslokalet

Bestyrelseslokalet er forbeholdt bestyrelsen. Møder, der arrangeres af andre, henvises til mødelokalet.

Postkasse/forslagskasse

Ved indgangsdøren til bestyrelseslokalet er der opsat en postkasse. Heri kan lægges breve til bestyrelsesmedlemmer og forslag til bestyrelsen.

Tøjdepot og boldrum

Hold orden! Sluk lyset efter dig. Lås altid dørene, når du forlader rummene. Efter kampe skal også modstanderholdets opvarmningsbolde lægges på plads.

Spillerindgangene

Trænere og ledere, der har haft sidste hold på banerne, skal låse spillerindgangene efter træning og kampe. Er du i tvivl, så kontroller, at det er gjort i stedet for at gå ud fra, at andre gør det.

(Det er ikke kioskdamens opgave at låse spillergangene).

Saftevand

Saftevandet i boldrummet er kun til turneringskampe.

Hvert hold har sine flasker, som vaskes hver gang de har været benyttet.

Isposer

Isposer til nedkøling efter skade findes i dybfryseren, som står i kridtrummet.

Kiosken

Har åbent på kampdage - så vidt det kan lade sig gøre at bemande.

Altid til LF-Seriekampe og på dage med flere kampe samlet.

Luk