Menu

Vedtægter

Maribo Boldklubs Vedtægter

Kapitel 1 ‑ Foreningen

§ 1. Foreningens navn er Maribo Boldklub med hjemsted i Lolland kom­mune.

§ 2. Foreningens formål er at dyrke fodbold og medvirke til at skabe godt kammeratskab mellem medlemmerne.

§ 3. Foreningen er medlem af DBU Lolland-Falster.

Kapitel 2 ‑ Medlemmerne

§ 4. I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Opta­gelse som medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en af forenin­gens øvrige ledere.

 • Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
 • Stk. 3. Optagelse som medlem kan af bestyrelsen nægtes, når der skønnes at være grund derfor.
 • Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af en enstemmig bestyrelse.

§ 5. Kontingentet, opkrævningsperioder og forfaldsdato fastsættes for det kommende år på generalforsamlingen

 • Stk. 2. Nedsættelse af kontingent kan af bestyrelsen i særlige tilfælde med­deles medlemmer, når der skønnes at være grund dertil.
 • Stk. 3. Medlemmerne er i øvrigt selv pligtige til at sørge for, at kontingent bliver betalt rettidigt.

§ 6. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til kassereren. Udmeldelse sker til en måneds udgang.

 • Stk. 2. Kommer et medlem i restance i mere end en måned efter en opkræv-ningsperiodes udløb jfr. paragraf 5, stk. 1, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Optagelse i foreningen påny kan kun ske, når hele restancen er betalt.
 • Stk. 3. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, såfremt mindst 5 bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan forlange spørgsmålet om sin eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, uden dog at bestyrelsens beslutning får opsættende virkning af den grund. En om­stødelse af bestyrelsens beslutning om et medlems eksklusion kræver, at mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte, stemmeberettigede medlem­mer er for omstødelse. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til bestyrelses­beslutning, kan kun optages som medlem påny ved ny bestyrelsesbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet ved beslutning om eksklusion.

Kapitel 3 ‑ Generalforsamlingen

§ 7. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtæg­ter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 • Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst et lokalt blad eller ved skriftlig meddelelse til samtlige stemmeberettigede medlemmer. Dagsordenen bekendtgøres i forbindelse hermed.

§ 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afhol­delse.

§ 9. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen af såvel aktive som passive medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingent­restance.

 • Stk. 2. Valgbar er stemmeberettigede medlemmer over 18 år.

§ 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Seniorafdelingens beretning
 5. Ungdomsafdelingens beretning
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Evt. indkomne forslag
 8. Valg
  • a. Valg til bestyrelsen
  • b. Valg af formand for seniorafdelingen
  • c. Valg af formand for ungdomsafdelengen
  • d. Valg af medlemmer til seniorudvalget
  • e. Valg af medlemmer til ungdomsudvalget
  • f. Valg af medlemmer til dameudvalget
  • g. Valg af suppleant til bestyrelsen
  • h. Valg af revisor
  • i. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af besty­relsen og skal ndkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

 • Stk. 2. Generalforsamlingen skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde gælder bestemmel­serne i § 7, stk. 2.

§ 12. Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 2/3 af de frem­mødte stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

 • Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, stk. 3, samt § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmå­den. Dog skal på begæring fra blot et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer afstemning, valg og eksklusion foregå skriftligt.
 • Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten og sekretæren.

Kapitel 4 ‑ Bestyrelse og udvalg

§ 13. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens lovlige beslutninger og handlinger, der følger deraf, forpligter foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Dog kræves generalforsamlingens sanktion, forinden nye opgaver af væsentlig økonomisk omfang iværksættes.

 • Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 2 er valgte formænd for henholdsvis senior‑, ungdomsafdelingen og vælges for et år ad gangen. De øvrige 5 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter vælges for 2 år ad gangen.
 • Stk. 3. På valg det ene år er 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessup­pleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. På valg det andet år er 2 bestyrelses­medlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 • Stk. 4. Genvalg kan finde sted.

§ 14. Til varetagelse af opgaverne i seniorafdelingen vælges en seniorfor­mand samt 3 medlemmer til seniorudvalget.

 • Stk. 2. Til varetagelse af opgaverne i ungdomsafdelingen vælges en ung­domsformand samt 3 medlemmer til ungdomsudvalget.
 • Stk. 3. Alle valg er etårige. Genvalg kan finde sted.

§ 15. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen konstitu­erende møde, hvorpå vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kun i særlige tilfælde kan to af ovennævnte poster bestrides samtidigt, og da kun til førstkommende generalforsamling.

 • Stk. 2. Herudover vælger bestyrelsen repræsentanter til Lolland‑Falsters Boldspil Union og Maribo Idræts Forbunds repræsentantskabsmøder. For hvert af de i §14 nævnte udvalg kan bestyrelsen udpege stedfortræder, som uden stemmeret kan deltage i bestyrelsesmøder i tilfælde af udvalgsformandens forfald.
 • Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Stk. 4. Formanden har sammen med kassereren tegningsretten og ansvaret for klubbens daglige økonomi, og de to personer kan i fællesskab træffe beslutninger af økonomisk karakter, som ikke kan udsættes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøde.

§ 16. Regnskabsåret er 1. Januar ‑ 31. December, og regnskabet frem­lægges i revideret stand med revisorernes påtegning på generalforsamlingen til godkendelse.

Kapitel 5 ‑ Vedtægtsændringer

§ 17. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • Stk. 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslut­ningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 dage med en uges varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvorpå forslaget kan vedtages med simpelt flertal uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.

§ 18. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der træffer sin beslutning efter samme principper, som anført i § 17.

 • Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.                    

Vedtægterne blev som helhed ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 7. januar 1981.

Senere ændringer er sket på ekstraordinære generalforsamlinger

 • 25/1-1984
 • 26/1-1987
 • 3/1-1990
 • 13/2-1995
 • 24/1-1996
 • 22/12-2000
 • 8/8-2001
 • 28/1-2013

Forretningsorden for bestyrelsen i Maribo Boldklub

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes konstituerende bestyrelses­møde, hvorpå vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær samt tre repræsentanter til Maribo Idræts Forbund og tre repræsentanter til Lol­land‑Falsters Boldspil Unions repræsentant­skabsmøde.

Bestyrelsen:

 • skal lede arbejdet i henhold til vedtægternes formålsparagraf, planlægge arbejdet for så lang tid som muligt, have overblik over klubbens situation og muligheder, fremkomme med ideer til nye opgaver og deres løsning.
 • skal administrere, opdele og fordele arbejdet i bestyrelsen, til udvalgene og medlemmerne i øvrigt.
 • skal koordinere arbejdet i udvalg og afdelinger, sørge for overensstemmelse mellem planer og økonomi.
 • skal inspirere, skabe fællesskabsfølelse omkring klubbens formål og arbejde.

Formanden:

 • har sammen med kassereren ansvaret for klubbens daglige økonomi, og de to personer kan i fællesskab træffe beslutninger af økonomisk karak­ter, som ikke kan udsættes til førstkommende ordinære eller ekstra­ordinære bestyrelsesmøde.
 • er specielt forpligtet med hensyn til, at bestyrelsens opgaver varetages.
 • repræsenterer klubben og taler på dens vegne.
 • skal holde sig orienteret om arbejdet i klubben, udvalg og afdelinger, økonomi, lederproblemer m.v..
 • indkalder til og leder bestyrelsesmøder.
 • er ansvarlig for tilstrækkelig information til bestyrelsen, udvalgsformændene m.v. om alle skrivelser og henvendelser, som tilgår klubben.
 • udarbejder og aflægger bestyrelsens årsberetning for generalforsamlingen.

Næstformanden:

 • er formandens stedfortræder og nærmeste medarbejder.
 • skal være således orienteret om klubbens arbejde, at han/hun kan varetage sin stedfortræderfunktion.

Kassereren:

 • administrerer klubbens midler.
 • er ansvarlig for regnskabsføringen.
 • opkræver kontingent.
 • fører medlemskartotek.
 • udfærdiger årsregnskab til forelæggelse for bestyrelse, revision og generalforsamling.
 • udarbejder budgetforslag til bestyrelsen.
 • skal til stadighed have overblik over foreningens økonomi til brug for bestyrelsens planlægning.
 • udsteder på begæring herom spilletilladelse til spillere, som er restancefri.

Sekretæren:

 • fører referat fra bestyrelsesmøder og møder i udvalg, hvortil bestyrelsen indkalder.
 • varetager klubbens korrespondance efter formandens direktiver.
 • opbevarer klubbens korrespondance samt foretager arkivering.
 • udfærdiger indberetning m.v. til Unionen, offentlige myndigheder og andre organisationer.
 • er ansvarlig for klubbens public-relation (PR-) virksomhed.

Formanden for seniorafdelingen:

 • leder og fordeler arbejdet i seniorafdelingen i samråd med seniorudvalget, trænere og holdledere.
 • er ansvarlig for, at holdopstillinger bekendtgøres for spillerne i rimelig tid forinden trænings- og turneringskampes afvikling.
 • holder sig orienteret om seniorafdelingens virke.
 • tager initiativ til eller på spillernes opfordring lader afholde spillermøder.
 • holder bestyrelsen orienteret om seniorafdelingen.
 • administrerer klubbens midler i henhold til de retningslinier, der gives af bestyrelsen.

Formændene for ungdoms‑ og dameafdelingen:

 • leder og fordeler arbejdet i afdelingen i samråd med udvalgsmedlemmer, trænere og holdledere
 • holder sig orienteret om afdelingens virke.
 • tager initiativ til afholdelse af møder med afdelingens trænere og holdledere.
 • holder bestyrelsen orienteret om afdelingen.
 • administrerer klubbens midler i henhold til de retningslinier, der gives af bestyrelsen.
 • er bestyrelsens repræsentanter i forholdet til forældreforeningens bestyrelse.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • skal i videst muligt omfang holde sig orienteret om klubbens virke.
 • skal bistå ved løsningen af forekommende opgaver i klubben og bidrage med ideer til nye opgaver og deres løsning.
 • skal indtræde i underudvalg, der nedsættes af bestyrelsen.

Revisorerne:

 • fører på medlemmernes vegne tilsyn med klubbens regnskabsføring.
 • skal have regnskabsindsigt.
 • kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Bestyrelsesmøder afholdes:

 • når formanden skønner det nødvendigt.
 • efter beslutning på bestyrelsesmøde.
 • når tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fem medlemmer er mødt.

Bestyrelsen træffer alle afgørelser mellem generalforsamlingerne, ‑ dog kræves general­forsamlingens samtykke, forinden nye opgaver af væsentlig økonomisk omfang iværk­sættes.

Skriftlig eller telefonisk godkendelse af beslutninger bør kun anvendes, når det ikke skønnes muligt at afholde møde.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelig­hed er for­mandens stemme afgørende.

Formandens, udvalgenes eller andres dispositioner, som bestyrelsen får kendskab til i et bestyrelsesmøde, uden at der protesteres, anses for godkendt af bestyrelsen.

Ethvert bestyrelsesmedlem er medansvarlig for bestyrelsens dispositioner. Afstandtagen fra beslutninger kan kræves indført i referatet. Uanset synspunk­ter er det ethvert bestyrel­sesmedlems pligt at arbejde for, at bestyrelsesbe­slutninger føres ud i livet efter deres hensigt.

Indkaldelse kan ske såvel mundtligt som skriftligt med længst muligt varsel, og bør indeholde dagsorden eller i det mindste oplysning om de væsentligste spørgsmål, som skal behandles.

Til formandens brug ved udarbejdelse af dagsorden fremsender bestyrelses­medlemmerne oversigt over de sager, der ønskes behandlet senest 3 dage før mødet.

Dagsorden kan indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Gennemgang af indgået korrespondance.
 3. Opfølgning af tidligere trufne beslutninger.
 4. Seniorafdelingens sager.
 5. Ungdomsafdelingens sager.
 6. Dameafdelingens sager.
 7. Økonomi ved kassereren.
 8. Øvrige bestyrelsesmedlemmers sager.
 9. Den kommende tids planlægning
 10. Eventuelt.
 11. Næste møde.

Underudvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg, hvis formål, opgaver, kompetence, tidsfrister og afgrænsninger for økonomiske dispositioner fastsættes af besty­relsen, forinden underudvalget påbegynder sin opgave. I underudvalget skal deltage mindst et bestyrelsesmedlem, for at det kan være beslutningsdygtigt.

Et underudvalg ophører sin virksomhed, når opgaven er løst og resultatet er forelagt bestyrelsen.