Menu

Klubhuset

Nøglesystem - adgang til huset og rummene.

Samtlige døre er forsynet med en Ruko-systemlås, hvortil der til alle ledere udleveres en B-nøgle. Nøgler kan kun udleveres af og returneres til kasse­reren og afdelingsformanden. B-nøgler giver adgang til samtlige rum - bortset fra kiosken og det tilstødende depotrum samt bestyrelseslokalet. Nøglen skal afleveres til kassereren eller afd. formanden, når ledergerningen ophører.

Tyverialarm

Om aftenen og natten er huset sikret ved elektronisk overvågning af klublokale, kiosken med tilhørende depot samt bestyrelses- og mødelokalet. Af naturlige årsager oplyser vi ikke de nøjagtige tider, men der vil altid være adgang for spillere og ledere inden for “normale'“ tider uden problemer. Sætter alarmen igang, skal du øjeblikkeligt ringe til kassereren, som vil oplyse om, hvordan du skal forholde dig m.h.t. kontakt til alarmcentral og standsning af alarmen.

Kontakten skal ske med det samme, da blot ca. 5 min. forsinkelse bevirker, at vagtpatruljen er undervejs. Er fejlen vores egen, skal vi selv betale for udrykningen, og det er dyrt.

Alarmcentralens telefonnummer er 43 23 55 55 (Dansikring)

Nøglesystem - tøjdepotet

Til hvert tøjrum i depotrummet hører der nummererede nøgler, som kun passer til den enkelte låge med samme nummer.Der kan pr. rum max. udleveres 3 nøgler til afdelingens ledere. Nøglerne udleveres af din afdelingsformand eller et medlem af bestyrelsen, som fører udleveringen ind i en bog, som ligger i nøgleskabet. Nøglerne skal returneres til samme personer, som fører returneringen ind i nøglebogen. Nøgler må derfor aldrig overdrages direkte til andre ledere - eller kopieres. Bortkommer en nøgle derfor, skal det straks meddeles til afdelingsformanden, som vil sørge for, at du får en ny.

Lys

Lys i omklædningsrum, på gangene og i dommerrum tændes og slukkes på det centrale panel i lederrummet bag døren. Derved kan der spares tid på at gå rundt og slukke lys efter træning og kampe.  I opholdsrum, lederrum, i forhallen, på første toilet i gangen mod syd og sidste toilet i gangen mod nord samt i depotrummene skal derimod altid tændes og slukkes i rummene. I handicaptoilettet er der automatisk tænd og sluk. Udvendig belysning omkring huset kan tændes på to måder. Følere rundt om huset og ved indgangspartiet tænder og slukker automatisk, når der er færdsel ved huset. Er der behov for konstant belysning omkring bygningen, skal der derimod tændes og slukkes på centralpanelet i lederrummet.

Tavler i huset

I forhallen er der en tavle med oplysning om dagens kampe, hvor de skal spilles, og hvor der klædes om. Tavlen føres dagligt ajour med dagens kampe. Arne Evendal er tavlefører i år.

I den venstre sidegang ud for handicaptoilettet findes opslagstavlen, hvor der kan gives meddelelser til spillerne om holdsætning, spillermøder og andet af betydning. En mindre tavle kan benyttes til annoncering af køb og salg af støvler og andet udstyr.

Meddelelser, som efter en vis tid ikke længere skønnes at have betydning, fjernes af lederen selv - eller ved forsømmelse - af bestyrelsen.

Omklædningsrum

I den nordlige fløj er der 4 omklædningsrum med numrene 1-4, hvoraf nr. 1 har dobbelt størrelse. Fløjen benyttes ved træning fortrinsvis af herreafdelingen. I den sydlige fløj er der 3 omklædningsrum med numrene 10-12. Denne fløj benyttes fortrinsvis af dameafdelingen ved såvel træning som kampe.

Efter kampe er der ingen adgang i spillergange og omklædningsrum med støvler på.

Det er din opgave som træner/leder at vise spillere tilrette - også selvom spilleren ikke tilhører dit eget hold.

Flasker må ikke medbringes i omklædningsrummene, og tobaksrygning er forbudt.

Forbrug af varmt vand er en stor omkostning - og det bliver endnu dyrere i fremtiden.

Efter træning og kamp skal du derfor være med til at overvåge, at brusebadet ikke bliver brugt som "varme-/legerum". Det gælder specielt de mindre årgange.

Resultater - turneringskampe

Læg besked ved telefonen i kiosken, samtidig med at du indtelefonerer resultatet til Info-Sport, når din kamp er afsluttet. Der er mange der ringer og spørger, bl. a. sportspressen.

Lederrummet

Lederrummet er forbeholdt klubbens ledere i deres daglige virke og er ikke tænkt som varmestue for spillere, der møder op til kamp el. lign. Rummet må aldrig stå uaflåst, når der ikke er ledere til stede. Døren skal altid være lukket, så "svage" sjæle ikke fristes til at "kigge ind" i et uopmærksomt øjeblik og fjerne evt. værdier.

Rummets askebægre tømmes hver aften af de ledere, som har benyttet askebægrene. Husk, at lederrummets orden i høj grad afspejler ledernes sans for orden (eller mangel derpå). I lederrummet findes den centrale el-tavle til slukning af lys i hus, udendørs lys, samt lys på banerne. Ansvaret for slukning af lys hviler på den leder/træner, som forlader banerne eller huset sidst, uanset hvem der iøvrigt måtte have benyttet huset/anlægget. I lederrummet findes endvidere tavler for meddelelser fra bestyrelse/LFBU til lederne, samt et ringbind, hvori alle planlagte træningskampe og flytning af turneringskampe skal skrives ind. Det er ikke nok at sætte en seddel på tavlen ved vinduet.

Mødelokalet

Mødelokalet kan reserveres til møder ved at notere dag og tidspunkt på den store kalender, der hænger i lederrummet. Husk at sætte stole på plads efter endt brug samt tømme askebægre og returnere kopper m.v. til kiosken. I lokalet findes TV og video til brug for instruktion o.a.

Klublokalet

Der er ingen adgang for spillere i spille- el. træningsdragt.

Den leder, der ankommer først til klubhuset åbner for klublokalet, så spillere og andre har et sted at opholde sig.

Det vil være en god ting, hvis ledere lader et ord falde, når spillere forlader lokalet uden at rydde op efter sig og sætte stol på plads. - Det letter kioskdamen i hendes arbejde.

TV'et tændes via fjernbetjeningen, som opbevares i kiosken.

Bestyrelseslokalet

Bestyrelseslokalet er forbeholdt bestyrelsen. Møder, der arrangeres af andre, henvises til mødelokalet.

Postkasse/forslagskasse

Ved indgangsdøren til bestyrelseslokalet er der opsat en postkasse. Heri kan lægges breve til bestyrelsesmedlemmer og forslag til bestyrelsen, men også indlæg til klubbladet ”de grønne”

Massørrum

I den nordlige fordelingsgang efter handicaptoilettet er der indrettet et massørrum med en briks.

Tøjdepot og boldrum

Hold orden! Sluk lyset efter dig. Lås altid dørene, når du forlader rummene. Efter kampe skal også modstanderholdets opvarmningsbolde lægges på plads.

Spillerindgangene

Trænere og ledere, der har haft sidste hold på banerne, skal låse spillerindgangene efter træning og kampe. Er du i tvivl, så kontroller, at det er gjort i stedet for at gå ud fra, at andre gør det.

(Det er ikke kioskdamens opgave at låse spillergangene).

Telefonsystemet

Der findes telefoner i flere lokaler, som hver har sit lokalnummer.

Kiosken lokal 1
Lederrummet lokal 2
Bestyrelseslokalet lokal 3
Speakerrummet lokal 4
Boldrummet lokal 5

For at kunne ringe ud skal du først taste ”0” og derefter nummeret.

Det er muligt at foretage lokalopkald mellem apparaterne i huset. Det sker ved blot at taste lokalnummeret. Skal en indgående samtale stilles om til en andet telefon, tastes ”R” (afvent klartone) + lokalnummeret. Først når telefonen tages i ”den anden ende”, lægges røret på. Tages telefonen ikke, trækkes samtalen tilbage ved igen at taste ”R”.

Når der er opkald til klubhuset på 5478 23 76, ringer telefonen 3 gange på lokal 1 i kiosken. På 5478 4376 ringer telefonen først i speakerrummet. Tages telefonen ikke, vil den ringe samtidigt i alle øvrige rum. En samtale kan ikke aflyttes på de andre telefoner.

Der er 2 udgående linier, idet begge telefonnumre 5478 2376 og 5478 4376 ”hænger sammen” på omstillingsapparatet, som er ophængt i depotrummet. Det er derfor muligt at snakke på 2 forskellige apparater samtidigt

Saftevand

Saftevandet i boldrummet er kun til turneringskampe.

Hvert hold har sine flasker, som vaskes hver gang de har været benyttet.

Isposer

Isposer til nedkøling efter skade findes i dybfryseren, som står i kridtrummet.

Kiosken

Kioskens åbningstid i turneringssæsonen er på hverdage fra kl. 17.30 til een time efter sidste træning eller turneringskamps ophør. I week-enden fra fredag til søndag er åbningstiden afhængig af, om der er turneringskampe.

Udenfor turneringssæsonen i foråret er åbningstiderne afhængige af aktiviteterne. Der er udarbejdet en vagtplan for kioskdamerne. Der er kioskdame på fra slutningen af januar til sidste turneringsdag før sommerferien. Efterårets turnus starter i slutningen af juli og fortsætter til sidste turneringskamp i efteråret.